My turn.
orange orange
peach peach
lemon lemon lemon
banana banana


I grab three lemons.


Home Page · Rules · New Game · Letters